Privacy verklaring

De “buurtwerking Kaulillerweg – Oude Weyerstraat” verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als “buurtwerking Kaulillerweg – Oude Weyerstraat” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van deze persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact opnemen via de volgende contactgegevens :
Buurtwerking Kaulillerweg – Oude Weyerstraat
per adres : kaulillerweg 42 , 3990 Peer
of via émail:
kauoud@gmail.com

Verwerkingsdoeleinden

De “buurtwerking Kaulillerweg – Oude Weyerstraat” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :
– de deelname aan de activiteiten van de feitelijke vereniging, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en het bijhouden en vertonen van deze info op een website.
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken :
– de persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres en émailadres.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Wij verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

 

Overmaken aan derde partijen

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere “derde” partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Bovendien kunnen wij persoonsgegevens enkel delen met derde(n) partijen indien de betrokkene ons daarvoor de toestemming geeft.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Minderjarigen

De “Buurtwerking Kaulillerweg – Oude Weyerstraat” verwerkt enkel en alléén persoonsgegevens van minderjarigen(personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger daarvoor de toestemming heeft gegeven.

Bewaarperiode

De “Buurtwerking Kaulillerweg – Oude Weyerstraat” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Nadat de betrokkene te kennen heeft gegeven geen deel meer te willen uitmaken van de vereniging, worden zijn gegevens verwijderd uit onze bestanden.

Beveiliging

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.
De betrokkene heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van zijn persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)